УСЛОВИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ СРЕЩУ ЗАЛОГ:
Заложнa къщa CDT предоставя експресни заеми срещу залог на:

ЗЛАТО

СРЕБРО

ТВ и АУДИО (телевизори, аудиосистеми, автомобилно озвучение)

ДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ (печки, перални, хладилници, дребни домакински ел. уреди)

АНТИКВАРНИ ВЕЩИ (часовници, табакери, ордени, медали, кортици, фотоапарати)

СЪВРЕМЕННИ ЧАСОВНИЦИ

ДРУГИ

За да бъдете наш клиент е необходимо да имате навършени 18 години и да имате право да се разпореждате с вещта, която оставяте в залог.

Заложната къща не предоставя парични заеми, обезпечени с ипотека върху недвижим имот.

Заложната къща не приема в залог движими вещи – паметници на културата от национално и световно значение, оръжия и боеприпаси.

С цел избягване  работата със съмнителни лица и вземане в залог на вещи със съмнителен произход, сме наложили дългогодишна практика да работим  с техника, придружена с документ за собственост (фактура или гаранционна карта).  В случай, че такъв липсва, към всеки заложен билет титулярът попълва декларация за собственост, с която удостоверява правото си да се разпорежда с вещта. Стремим се към прозрачност в отношенията не само с клиентите, но и с институциите, ангажирани с контрола над дейността ни като винаги оказваме  пълно съдействие на органите на реда.

Предлаганите от Вас вещи се оценяват след внимателна проверка на състоянието им от страна на служителите в офиса. Според вида им проверката се осъществява  по следния начин:

–  за изделията от благородни метали (злато и сребро)  –  с помощта на специални реактиви

– за всички видове техника и мобилни устройства  – чрез    проверка на изправността им и сравняване на серийните номера с тези, обозначени на документа за собственост при наличието на такива.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА ЗАЛАГАНИТЕ ВЕЩИ:

  • ЗА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ:  стойността на 1 грам злато/сребро за деня се определя като процент от  борсовата цена към момента на залагане.
  • ЗА ТЕХНИКА: стойността на вещта се определя  според цената втора употреба на същата вещ и търсенето ѝ  към момента на залагане

При оценяване на залаганата вещ се взема предвид също: нейната ликвидност, състоянието ѝ, оставаща гаранция от производител.

СРОКОВЕ, ЛИХВИ И ТАКСИ

Договорите за залог се сключват стандартно за желан от клиента срок, но не по-дълъг от 30 дни.

Лихвите и таксите се начисляват до деня на погасяване на заема (при приключване на договора) или до датата на падеж при подновяването му. Това означава, че ако заложният билет е сключен за срок от 30 дни, а вие дойдете  по-рано, ще дължите лихва и такси само за дните, в които сте ползвали заема, а не за целия срок на договора.

Клиентът получава  оставената в залог вещ едва след като върне заетата сума и плати всички начислени до момента лихви и такси.

Заложените вещи се съхраняват  съгласно  Наредбата  за дейността на заложните къщи,  а именно – в отделно помещение, различно от офиса  за работа с клиенти, в добре охранявани трезори. Поради тази причина залози на злато и сребро се откупуват с предварителна заявка един ден.

Ако до изтичане на падежа клиентът не плати задълженията си, заложната къща не продава вещта му веднага, а я  задържа за период от  7 дни, през които притежателят на заложния  билет може да си я върне, като плати начислените до този момент лихви и такси. След изтичане на този  7 дневен срок заложната къща може да продаде заложената вещ, за да удовлетвори финансовите си искания.

В стремежа си да осигурим вашия комфорт ние предлагаме една улесняваща услуга –  в случай, че пропуснете  да платите дължимата на падеж лихва и такса и повече от 7 дни след изтичане на срока на заложния билет   не сте ни уведомили за забавянето си, ние се нагажираме да Ви напомним. По този начин, ако сте забравили датата на падеж, изгубили сте  заложния билет или  сте пропуснали да ни уведомите, ние Ви даваме възможност да ни информирате дали възнамерявате да си вземете заложената вещ, или оставяте на нас обезпечението на кредита. В случай, че не бихте искали да загубите заложената вещ, но нямате възможност веднага да платите, ние ще се постараем да Ви  дадем възможност да си я откупите обратно при най-изгодни за Вас условия.

Обратната връзка е от изключителна важност, за да сме  в коректни и открити финансови отношения   и в услуга на Вас.